V košíku nejsou žádné položky

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Udělujete nám souhlas pouze se zpracováním osobních údajů potřebných k vyřízení Vaší objednávky dle Prohlášení o ochraně soukromí.

Zpracování osobních údajů
Společnost vune24.cz, spol. s r.o. se sídlem Hudcova 533/78c, 612 00 Brno, IČO: 28276329, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně  oddíl C, vložka 57974 („společnost vune24.cz, spol. s r.o.“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost vune24.cz, spol. s r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti vune24.cz, spol. s r.o. (www.vune24.cz; parfemy-vune24.cz; www.parfemy-vone24.sk), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti vune24.cz, spol. s r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejně apod.).

1. Zpracování protokolových souborů
a. V rámci přístupu na webovou stránku zpracovává vune24.cz, spol. s r.o. protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět vune24.cz, spol. s r.o. sám, anebo tímto pověří třetí osobu.

b. V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává vune24.cz, spol. s r.o následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

(1) webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;
(2) IP-adresa;
(3) datum přístupu a doba přístupu;
(4) dotaz klienta;
(5) kód odpovědi http;
(6) přenášené skupiny dat;
(7) údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

2.  Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru
a. V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude vune24.cz, spol. s r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne vune24.cz, spol. s r.o. návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává vune24.cz, spol. s r.o. za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které vune24.cz, spol. s r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

b. Osobní údaje návštěvníka vune24.cz, spol. s r.o. začne zpracovávat až poté, co návštěvník udělí pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

c. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět vune24.cz, spol. s r.o.

d. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla vune24.cz, spol. s r.o. (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti vune24.cz, spol. s r.o. možné.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu
a. V případě nákupu zboží na výše uvedených webových stránkách bude vune24.cz, spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce. 

b. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude vune24.cz, spol. s r.o. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

c. vune24.cz, spol. s r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

d. vune24.cz, spol. s r.o. bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne vune24.cz, spol. s r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
a. Společnost vune24.cz, spol. s r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto provozuje zákaznickou podporu. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby na společnost vune24.cz, spol. s r.o. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

b. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti vune24.cz, spol. s r.o. bude společnost vune24.cz, spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost vune24.cz, spol. s r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti vune24.cz, spol. s r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti vune24.cz, spol. s r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost vune24.cz, spol. s r.o. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

c. Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou) společnosti vune24.cz, spol. s r.o. uplatněna reklamace výrobku, bude společnost vune24.cz, spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti vune24.cz, spol. s r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost vune24.cz, spol. s r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti vune24.cz, spol. s r.o. reklamaci vyřídit.

d. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost vune24.cz, spol. s r.o. sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost vune24.cz, spol. s r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. 

5. Použití souborů cookie a analýza webové stránky
a. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost vune24.cz, spol. s r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

b. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost vune24.cz, spol. s r.o. shromažďuje na svých webových stránkách.

c. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to způsobem dle verze prohlížeče.

Google Analytics a Google Adwords
a. K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost vune24.cz, spol. s r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

b. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti vune24.cz, spol. s r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

c. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

d. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

e. V rámci služby Google Analytics využívá společnost vune24.cz, spol. s r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

f. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti vune24.cz, spol. s r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

6. Další práva spojená s ochranou osobních údajů
a. V případě, že společnost vune24.cz, spol. s r.o. bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

  • právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, 
  • právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost vune24.cz, spol. s r.o. zpracovává,
  • právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost vune24.cz, spol. s r.o. zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, 
  • a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost vune24.cz, spol. s r.o. provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů)

b. Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností vune24.cz, spol. s r.o. či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost vune24.cz, spol. s r.o. jakýmikoli prostředky.

Co je to parfém, toaletní a kolínská voda? Parfém obsahuje 15 až 30% kompozice, toaletní parfém nebo Eau de parfum 8 až 15% kompozice, toaletní voda nebo Eau de toilette až 4 až 8% kompozice v koncetrovaném lihu. Kolínska voda ( Eau de cologne) obsahuje 3 až 5% kompozice ve zředěném, často 70%ním lihu ( obsahuje 70% ethanolu.)

Jak si vybrat správný parfém nebo podobný výrobek? Především podle vlastního vkusu. Nikdy nevybírame vůni podle "vzorku" připraveného aplikací parfému nebo podobného výrobku např. na vatový tampón nedo do krytky spreje, který je pak delší dobu ponechán volně na vzduchu. Takovýto "vzorek" vůně neodpovída vůni výrobku v uzavřeném obalu.

 Je pravda, že stejný parfém má u různých uživatelů poněkud odlišnou vůni? Ano, je to pravda. Každý člověk má svou vlastní specifickou vůni. Závisí to na vlastnostech jeho pokožky, způsobu výživy a životných zvyklostech. Parfém, který u jednoho uživatele voní příjemně, může na pokožce jiného uživatele působit poněkud odlišně.

Může parfém ovlivnit náladu? Ano, velmi. Vůně působí  bezprostředně na psychickou rovnováhu. Příjemná vůně dokáže velmi rychle zlepšit náladu, ale naopak, pronikavá, velmi intenzivní vůně zneklidňuje a může vyvolat i určité potíže.

Proč se nemá současně používat více různých vůní? Každý parfém je jedním harmonickým celkem. Použije-li se současně jiný a odlišně intenzivně vonící přípravek, dochází často k disharmonii, která ve svém komplexu může vyvolat nepříjemný dojem.

Jak a kde se má parfém "nosit" ? Je to především otázka koncetrace. Všeobecně se parfém nanáší na místa, kde je pod pokožkou nejvíce krevních vlásečnic, t.j do loketního důlku, ale i do podkolení - do míst, kde je pokožka nejteplejší a kde se vůně parfému plně rozvine. Mimořádně dobře vyniká parfém na oděvech z přírodních materiálů a na kožešinách, nedoporučujeme se však nanášet jej např. na bílé a světlé oděvní součásti, zejména pak ne na přírodní hedvábí.

Význam zkratek - EdT - toaletní voda, EdP - parfémová voda, BL - telové mléko (body lotion), SG - sprchový gel (shower gel), AS - voda po holení (after shave), ASB - balzám po holení (after shave balm)